دفتر ریاست دانشکده 

تلفن: 33330074

فاكس: 33332036


روابط عمومی

fmedicine@ajums.ac.ir

شماره تماس : 5146

33738571


اداره آموزش 

مسئول دفتر آموزش :      33337370

دستیاری:                      33334897

 

معاونت پژوهشی 

تلفن و دورنگار: 33337681

 

مرکز آموزش مهارت های بالینی

تلفن و دور نگار: 33361968

  

آدرس  دانشکده پزشکی

خوزستان-اهواز- بلوار گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده پزشكي

 

کد پستی

6135715794

 

صندوق پستی

1896.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0