حوزه معاونت آموزشي دانشكده

    بدون شك يكي از علوم پايه و بنيادين بشري علم طب است ،زيرا انسان از روز اول با درد و رنج همراه بوده است و همواره مي كوشيده تا آن را درمان كند .

    قدمت علم طب در ايران تقريباً به نزديكي آغاز تمدن بشر برمي گردد ،علم طب در فرهنگ و تمدن ايراني كه يكي از قديمي ترين و پايدارترين فرهنگ هاي بشري است ،همواره از جايگاه ارزنده أي برخوردار بوده است.براساس افسانه هاي تاريخي ايران،آغاز طب به دوران جمشيد، پادشاه افسانه أي ايران نسبت داده ميشود. علم طب از دوران بسيار قديم وجود داشته و در دوران مادها ،هخامنشي ،اشكاني و ساساني مقامي ارجمند پيدا كرده است . بزرگترين منبعي كه درباره طب دوران هخامنشي و قبل ازآن وجود دارد ،اوستا كتاب مذهبي زرتشتيان وساير كتب مذهبي آنان است.اوج شكوفايي علم طب در ايران تاسيس دانشگاه جندي شاپور توسط شاپور اول ،پادشاه ساساني برميگردد. اين دانشگاه درطي چند قرن به عنوان يكي از مهمترين مراكز علمي جهان متمدن آن روز در آمده ودانشمندان بسياري از سراسرجهان به ويژه يونان ،روم و … به آنجا روي مي آوردند.خسرو انوشيروان ازكليه دانشمندان مشهور جهان كه دردانشگاه جندي شاپور مشغول به كار بودند ،مجمعي را كه مي توان آن را نخستين آكادمي علم پزشكي در جهان دانست ،تشكيل داد. اين دانشگاه در قرون هفتم و هشتم ميلادي كمك شاياني به پيشرفت پزشكي در اروپاي غربي كرد. با ظهور اسلام و گسترش آن به ايران ،باب جديدي در پزشكي ايران و جهان اسلام گشوده شد.آثار و تاليفات پزشكان بزرگ قرون نهم و دهم ميلادي ايران،سالهاي متمادي بر طب اروپاي غربي سايه افكنده بود .اين آثار پس از ترجمه در مراكز علمي ديگر جهان تدريس مي شد .قرن دهم و يازدهم ميلادي با شكوفايي دو تن از دانشمندان بزرگ ايراني و جهان يعني ابن سينا و ابوريحان نقطه عطفي در پيشرفت علم طب در ايران و جهان بوده است قانون بزرگترين اثر طبي ابن سينا ،سالها در مدارس پزشكي اروپا وآسيا به عنوان مرجع اصلي علم طب مورد استفاده قرار مي گرفت.طب نوين در ايران درزمان قاجاريه و با ظهور ميرزا تقي خان اميركبير و تاسيس دارالفنون توسط او رونق گرفت.اين مدرسه عالي داراي رشته هاي مختلفي از جمله طب،داروسازي ،رياضيات ،ادبيات هنرهاي زيبا ،تعليمات نظامي و اقتصادي سياسي بود. اين مدرسه با استخدام معلمين خارجي و اعزام برخي ازدانشجويان به خارج درسال1858 ميلادي سهم عمده أي در گسترش طب نوين ايفا كرد.طب امروز نتيجه تجارب و مطالعات گذشتگان است اصول و عقايد پزشكان قديم به منزله مخزني است كه مي توان حقايق مفيدي ازآن استخراج كرد.


    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0