کارشناس دفتر توسعه آموزش: خانم طیبه سعیدی گراغانی

رشته تحصیلی:

 

کارشناس دفتر توسعه آموزش: اقای سعید احمدی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

 

شماره تماس مرکز: 0611-3361968

شماره داخلی: 2443


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0