​​ نام و نام خانوادگی (فارسی) :  دکتر مهدی بیژن زاده رسته پژوهشگر :

نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Ali Vefagh nematollahi

رشته تخصصی : ژنتیک انسانی
دانشکده/محل خدمت :  دانشکده پزشکی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (PhD)
مرتبه علمی: دانشیار  
گروه آموزشی :

پست الکترونیک:

bijanzadeh-m@ajums.ac.ir

آدرس محل کار : دانشکده پزشکی
   

 

پروفایل علمی


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0