مسئول واحد انفورماتیک: آقای مهندس امیرمختار محمدی

کارشناس نرم افزار

کارشناس آمار : خانم مریم مرادی

شماره تماس داخلی: 5123


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0