معاون اجرایی دانشکده

سرکار خانم دکتر زهرا بزرگ زاده

پزشک عمومی

ایمیل: Zahrabozorgzadeh@gmail.com

رزومه علمی

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0