چهارشنبه, 2 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۱:۳:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
    /  2
بازدید از گروه نرولوژی
بازدید از گروه نرولوژی در تاریخ 98/7/13 با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی دکتر سیدیان و ریاست محترم بیمارستان گلستان و اعضای هیات علمی گروه نرولوژی و معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 8 صبح در دفتر ریاست بیمارستان گلستان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر سیدیان تاکید نمود کوریکولوم از اولویت تیم مدیریت دانشکده پزشکی می باشد.
ایشان در ادامه بیان نمودند که نیازهای یک سال گذشته و مشکلات به همت ریاست محترم بیمارستان گلستان تقریبا برطرف گردید که از جمله این مسئله افتتاح 11 تخت از اورژانس  نرولوژی بیمارستان گلستان که تغیرعمده ای در پیشرفت گروه بوجود آورده است.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0