چهارشنبه, 2 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۱:۵۶:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ 
    /  3
بازدید از گروه كودكان بیمارستان ابوذر

دومین بازدید از گروه کودکان از سری بازدید های دوره ای ریاست دانشکده پزشکی در سال 98

ساعت 8 صبح مورخ 6/7/98 در گروه کودکان مستقر در بیمارستان ابوذر انجام شد.در این بازدید معاونین

دانشکده پزشکی و روسای بیمارستانهای آموزشی دکتر معزی و دکتر موگهی و دکتر حکیم زاده و دکتر کیخايی

و اعضا هیات علمی گروه کودکان دکتر سیدیان را همراهی میکردند.

دکتر سیدیان با تشکر و قدر دانی ویژه از گروه کودکان بیان نمودند بهترین مورنینگ ریپورت دانشگاه در گروه کودکان برگزار می گردد و این جای بسیار خشنودی دارد و دیگر گروه ها باید این رویه را الگوقرار دهند.

عضو هیات علمی گروه داخلی دانشگاه در پایان به نقش حضور اتند در درمانگاه اشاره و تاکید نمودند حضور اتند هم از دید آموزشی و ارزشیابی استید جهت ارتقا از طریق دانشکده رصد می شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0