يکشنبه, 6 بهمن 1398
  • ساعت : ۸:۲۵:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
    /  2
جلسه شورای آموزشی پزشكی عمومی و تخصصی
جلسه شورای آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی دانشکده با حضور مدیران گروه های آموزشی با ریاست دانشکده پزشکی دکتر سیدیان هم اکنون مورخ 1398/4/2 در سالن جلسات دانشکده پزشکی.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0