پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 6 بهمن 1398

Research Day

زمان ارسال چکیده:

10مهر الی 15 آبان 98

زمان برگزاری: 25 آذر

توجه:

پس از پایان ثبت نام جهت مراجعات بعدی کد پیگیری اختصاص داده شده یادداشت گردد.

 

مشاهده فرم همایش یک روزه
  نام و نام خانوادگی:  
  رشته تحصیلی:  
  مقطع تحصیلی:  
  عنوان:  
  اسامی نویسندگان:  
  مقدمه:  
  روش انجام مطالعه:  
  نتایج:  
  بحث:  
  کلمات کلیدی:  
  چکیده:  
  پیام مدیر:  
  کد پیگیری:  
  ارسال


گروه دورانV5.5.2.0