دفتر کمیته منتخب دانشکده پزشکی اهواز

 

تلفن مستقیم :  061-33738625

تلفن داخلی: 2903

ایمیل  ertegha.ums@gmail.com:

کارشناسان کمیته منتخب:

خانم افسون باقری خانم زلیخا جویداروی خانم مریم رضائیان

تعریف : دفتر کمیته منتخب دانشکده مکانی است برای انجام کلیه امور مربوط به ارتقای عمودی هیات علمی از مرتبه مربی به استادیاری استادیاری به دانشیاری دانشیاری به استادی


دسته بندي اخبار 


      6.0.3.0
      گروه دورانV6.0.3.0