به اطلاع کاروزان شرکت کننده در بیست و دومین  دوره آزمون صلاحیت بالینی 2 مرداد ماه 99 می رساند مهلت تکمیل فرم الکترونیکی اعتراض به آزمون صلاحیت بالینی ، تا ساعت 10 صبح  روز یک شنبه  مورخ  99/05/05 می باشد.

لیست ایستگاهها

بودجه بندی آزمون


  نام  
  نام خانوادگی  
  کدملی  
    
    
  سال آزمون  
  نام ایستگاه  
    
  نام منبع معتبر  
  سال انتشار  
  شماره صفحات  
  ایستگاه مورد اعتراض  
  توضیحات  
  تأیید موارد فوق و ثبت درخواست

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0