گروه  آموزشی مسمومیت و پزشکی قانونی

       دکتر قربانی
    متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها

    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0