خانم دکتر مهرنوش ذاکرکیش

فوق تخصص غدد

  معاون درمان و امور هیات علمی دانشکده 

ماموریت معاونت امور هیئت علمی ساماندهی کلیه امور مرتبط با اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی دانشکده پزشکی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی و پژوهشی جهت وصول به اهداف دانشکده و در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های دانشگاه می باشد.شعار معاونت پاسداشت جایگاه و منزلت اعضاء هیئت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه ای می باشد.

 

این معاونت دارای واحدهای زیرمجموعه شامل واحد های ارتقاء ، ترفیع، جذب ، ارزشیابی و واحد امور اداری می باشد.

 


رئوس وظایف:

-انجام  امور اداری اعضاء هیات علمی

- به روز کردن بانک اطلاعاتی اعضاء هیات علمی


 - امور رفاهی:

 
ایجاد و اطلاع رسانی خدمات رفاهی و فرهنگی برای اعضای محترم هیات علمی

 

- امور مدیران گروه:

  تعامل با مدیران محترم گروههای پزشکی جهت ساماندهی هر چه بهتر مسائل درمانی گروههای آموزشی
 
تدوین و اجرای دستورالعمل پیشنهاد مدیران گروه های آموزشی با هدف جلب مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی در حوزه درمان

 

اهداف معاونت:

 

هدف اصلی:
افزایش رضایتمندی و توانمندی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی در جهت ایفای وظایف و ارتقاء عملکرد آنان

اهداف فرعی: 

   • نظم دهی فرایند تحویل مدارک و بررسی آنها در حوزه درمان
   • نیازسنجی جهت بررسی و اولویت بندی کارگاههای آموزشی درمانی


  • افزایش رضایتمندی در رابطه با امور اداری

   • شفاف سازی و اطلاع رسانی فرآیندهای اداری و آشنا نمودن بیشتر اعضای هیات علمی با حقوق خود

   • تلاش در جهت رعایت تکریم و احترام اعضای هیات علمی دررابطه با انجام امور اداری

  • جلب مشارکت و همکاری بیشتر اعضای هیات علمی در گروه خود

   • اخذ نظرات آنان در خصوص آیین نامه های مختلف

   • تشکیل گروههای مختلف مشاوره ای و اتاق های فکر متشکل از مدیران و اعضای هیات علمی گروهها

  • توانمندسازی اعضای هیات علمی

   • برنامه ریزی و الویت بندی کارگاههای آموزشی مربوطه

   • هما هنگی با معاونت برنامه ریزی دانشکده و EDO دانشگاه برای اجرای آنها

   • ایجاد دوره های آموزشی کوتاه مدت برای آشنا نمودن اعضای هیات علمی با وظایف و حقوق خود قبل از ورود به بخش

  • پیگیری امور رفاهی اعضای هیات علمی

   • تلاش در جهت ایجاد مجتمع های ورزشی - تفریحی برای اعضای هیات علمی با کمک معاونت توسعه دانشکده و دانشگاه

   • تلاش در جهت ایجاد امکانات رفاهی برای اعضای هیات علمی و خانواده های آنان با کمک معاونت توسعه دانشکده و دانشگاه

   امـور هیـات علمــی

   6.0.3.0
   گروه دورانV6.0.3.0