طول دوره:

   ارائه در مرحله کارآموزی بالینی

   مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره:

   2 واحد(34 ساعت)

   اهداف آموزشی

   هدف های دوره آموزش اخلاق پزشکی باید در جهت تقویت هدف اصلی آموزش پزشکی باشد که عبارت است از تربیت پزشکان شایسته که بتوانند ضمن رعایت عدالت شان و حقوق انسانی باعث ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه خود باشند .

   به این منظور دانشجویان باید بتوانند در نظام ارائه ی خدمات سلامت موضوعات اخلاقی رایج را شناسایی کرده و تحلیل کنند و بتوانند در این موارد به روش صحیح تصمیم گیری کنند.

   به این منظور دوره اخلاق پزشکی باید:

   1-دانشجویان را در زمینه شناخت و پذیرش تعهدات حرفه ایی خود توانمند کند

   2-دانشجویان در شناخت جنبه های انسانی و اخلاقی حرفه ی پزشکی توانمند سازد

   3-توجه دانشجویان به موضوعات اخلاق پزشکی پیرامون خود را افزایش دهد.

   4-زیربنای دانشی و مهارتی لازم برای تصمیم گیری اخلاقی به روش صحیح و با در نظر گرفتن موازین حقوقی را در دانشجویان ایجاد کند

   5-دانشجویان را در زمینه به کارگیری این دانش ها و مهارت ها در تصمیم گیری اخلاقی توانمند سازد.

   آموزش اخلاق پزشکی شامل هر سه بعد  دانشی,نگرشی؛مهارتی می باشد

   در بعد دانشی ,اهداف آموزش اخلاق پزشکی شامل:

   -مبانی اخلاق پزشکی : که شامل  :تئوری رفتارها و اصول چهارگانه و ابزار تحلیل اخلاقی

   -تعهدات و رفتار حرفه ایی

    

   -موضوعات اخلاق پزشکی که شامل:

   اتونومی و رضایت آگاهانه

   ارتباط پزشک و بیمار

   رازداری و حقیت گویی

   ملاحظات اخلاقی آغاز و پایان حیات

   خطاها ی پزشکی

   اخلاق در آموزش پزشکی

   تعارض منافع

   در بعد مهارتی هدف آموزش اخلاق پزشکی ایجاد توانمندی تصمیم گیری اخلاقی و طبابت اخلاقی است که شامل اجزای زیر است:

   -توانایی برقراری ارتباط با بیمار ,بستگانو سایر اعضای کادر درمان

   -جلب مشارکت بیماران و بستگان در تشخیص درمانی و تعامل موثر ایشان

   -توانایی ارزیابی و ارتقا عملکرد خود در مراعات تعهدات حرفه ایی

   -توانایی ارائه و پذیرش انتقادات مناسب

   -مهارت لازم برا ی پیاده سازی تعهدات حرفه ایی و تصمیمات اخلاقی اتخاذ شده در حضور محدودیت های موجود در محل فعالیت

   در بعد نگرشی اهداف آموزش اخلاق پزشکی شامل:

   -توجه داشتن به موضوعات اخلاق پزشکی در محیط کار خود

   -احترام,دلسوزی,قابل اعتماد بودن و پاسخ گویی به نیاز بیماران و جامعه به نحوی که منافع بیمار را برمنافع خود الویت قرار دهد.

   -وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در مقابل بیماران و جامعه و قانون

   -تعهد به عدالت و عدم تبعیض در ارئه خدمات

   -احترام به نقش سایر اعضای تیم درمان

   -احترام به بیمار به عنوان یک انسان و توجه نشان دادن به تفاوت های فرهنگی و مذهبی و سن و...

   -انتقاد پذیری و نگرش نقادانه نسبت به خود

   محتواهای مورد آموزش:

    

   عنوان محتوا

   مقدمه ,تاریخچه و بیان اهمیت اخلاق پزشکی

   اصول جهارگانه و بزار تحلیل اخلاقی

   ارتباط پزشک و ببیامر

   رازداری و حقیقت گویی

   اتونومی و رضایت آگاهانه

   حقوق بیمار

   اخلاق در آموزش

   اخلاق در پژوهش

   تعارض منافع

   خطاهای پزشکی و کسئولیت پزشکی

   ملاحظات اخلاقی در آغاز حیات

   ملاحظات اخلاقی در پایان حیات

   فن آوری های نوین و مسائل مستحدثه در پزشکی

   مهارت های ارتباطی

    

   روش آموزش:

    . موثرین ترین روش آموزش    Role modeling  است.


   6.0.3.0
   گروه دورانV6.0.3.0