گروه کودکان

    رشته ي "کودکان" شاخه اي از علوم پزشکي است که خود شاخه اي از علوم زيستي است، دانش آموخته اين رشته، يعني پزشک متخصص کودکان، کودک را در سلامت (جسمي، رواني و اجتماعي) و بيماري مورد توجه قرار مي دهد. جامعه و خانواده و سلامت آن به عنوان عوامل بسيار موثر در تامين، حفظ و ارتقاي سلامت در همه ابعاد با تاکيد بر رشد و تکامل کودک و چگونگي ارتباط و تماس با آن مورد توجه مي باشد.

    اين رشته تخصصي با سلامت کودکان قبل از تولد تا اوان بزرگسالي (پايان هيجده سالگي) سرو کار دارد. خدمات اين رشته، طيف وسيعي از اقدامات تامين، حفظ و ارتقاء سلامت، از جمله پيشگيري، تشخيص، درمان و پي گيري و بازتواني را در اين دوران از زندگي شامل مي شود.
    تاریخ بروزرسانی 17/07/1400


    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0