گروه نرولوژی

  گروه نورولوژی و بخش های درمانی و آموزشی آن در بیمارستان گلستان واقع شده است. گروه نورولوژی مشتمل بر 6 نفر عضو هیئت علمی به ترتیب زیر می باشد:

  1- آقای دکتر سیداحسان محمدیانی نژاد – استادیار و مدیر گروه نورولوژی

  2- آقای دکتر غلامرضا شمسایی استادیار

  3- آقای دکتر ناصر شرف الدین زاده استادیار

  2- آقای دکتر رضا باورصاد – استادیار و معاون آموزشی و پژوهشی گروه

  5- خانم دکتر نسترن مجدی نسب استادیار

  6- آقای دکتر شهرام رفیع استادیار

  گروه نورولوژی شامل بخش های اورژانس نورولوژی، بخش نورولوژی، ICU نورولوژی، بخش نوروسونولوژی، الکتروانسفالوگرافی، الکترودیاگنوستیک و درمانگاه نورولوژی می باشد.

   

  اورژانس نورولوژی

  اورژانس نورولوژی در طبقه همکف ساختمان مرکزی اورژانس واقع شده است و شامل 10 تخت می باشد. مسئول اورژانس نورولوژی و اساتید راهنما جناب آقای دکتر شهرام رفیع و آقای دکتر رضا باورصاد بوده و دستیاران سال اول به صورت چرخشی به مدت 3 ماه در این قسمت آموزش خواهند دید و کشیک های موظف خود را نیز در بخش اورژانس نورولوژی می گذرانند.

   

  بخش نورولوژی

  بخش نورولوژی دارای تعداد 35 تخت می باشد. کلیه اعضای هیأت علمی در این بخش فعالیت دارند. استاد راهنما در این قسمت هر کدام از اعضاء فوق خواهند بود. در این قسمت بیماران ارجاعی از اورژانس، درمانگاه و بخش خصوصی که نیاز به ارزیابی تشخیصی درمانی بیشتری دارند بستری خواهند شد و در قالب کار گروهی زیر نظر استاد مربوطه مراحل تشخیصی و درمانی طی می شود.

   

  بخش الکتروانسفالوگرافی

  این بخش در دپارتمان الکترودیاگنوستیک واقع شده است. تدریس این بخش بعهده خانم دکتر مجدی نسب می باشد. آقای دکتر عزیزی نورولوژیست اطفال نیز با این بخش همکاری آموزشی دارند.  استاد راهنما در این بخش هر کدام از افراد فوق خواهند بود. دستیارهای سال سوم و چهارم به نوبت به مدت دوماه در این بخش دوره آموزشی خواهند داشت.

   

  بخش الکترودیا گنوستیک

  این بخش در مجاور بخش الکتروانسفالوگرافی می باشد. مسئول این بخش آقایان دکتر شمسایی و دکتر محمدیانی نژاد میباشند. دوره آموزشی در این قسمت سه ماه می باشد و دستیاران سال سوم بنوبت این دوره را می  گذرانند.

   

  بخش ICU نورولوژی

  این واحد در بخش نورولوژی مستقر می باشد و شامل 6 تخت با امکانات کافی شامل مانیتورینگ EEG بوده و مسئول آن آقای دکتر باورصاد می باشند. دستیاران سال دوم و سوم به مدت سه ماه بنوبت در این بخش دوره آموزشی خواهند دید و از سال سوم بنوبت کشیک شبانه خواهند داشت.

   

  درمانگاه مرکزی نورولوژی

  در ساختمان مرکزی درمانگاه هفته ای دو روز و با حضور کلیه اعضای هیأت علمی فعال می باشد.

  بخش نوروسونولوژی

  در ابتدای بخش نورولوژی واقع شده است و مسئول آموزشی آن آقای دکتر باورصاد می باشند. دوره آموزشی در این بخش دو ماه بوده و از سال سوم دستیاری آغاز می گردد.


  تعداد دریافت : 219
   تعداد دریافت : 274
    تعداد دریافت : 392


        6.0.3.0
        گروه دورانV6.0.3.0