گروه جراحی عمومی


  گروه آموزشی جراحی عمومی فعالیت آموزشی خود را از سال 1348 به طور مستقل و به شکل فعلی آغاز نموده است.
  اولین مدیر گروه جراحی جناب آقای دکتر کشفی بوده است ومدیریت فعلی گروه بر عهده دکتر عسکرپور می باشد.

  درحال حاضر گروه جراحی در چهار بیمارستان رازی ،امام ،گلستان و طالقانی دارای فعالیت آموزشی و درمانی بوده وشامل 3 بخش جراحی عمومی،2 بخش فوق تخصصی جراحی قلب، بخش فوق تخصصی جراحی اطفال، بخش فوق تخصصی جراحی توراکس و بخش فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی می باشد.
  اولین بخش آموزشی گروه جراحی در بیمارستان جندی شاپورسابق(بیمارستان امام خمینی «ره») با 80 تخت فعال و با کادر علمی شامل 10 جراح عمومی و 2 دستیار در سال 1348 آغاز به کار نموده است .
  فعالیت بخش جراحی عمومی این بیمارستان از ابتدای تاسیس در سال 1348 آغاز و سپس بخش جراحی توراکس و بخش جراحی اطفال در سال 1376 شروع به کار نموده است.
  بخش جراحی بیمارستان امام شامل بخشهای جراحی عمومی و جراحی توراکس ( مجموعاً 40 تخت فعال ) و بخش جراحی اطفال ( با 12 تخت و 6 انکوباتور ) با حضور 2 فوق تخصص جراحی توراکس ، 3 فوق تخصص جراحی اطفال و 4 جراح عمومی فعال می باشد.
  بخش جراحی عمومی بیمارستان گلستان شامل 40 تخت و با حضور 5 جراح عمومی و 2 فلوشیپ جراحی عروق فعال می باشد.
  فعالیت این بخش از سال آغاز شده و سپس از سال 1373 بخش جراحی عروق به صورت زیر مجموعه ای از آن شروع به کار نموده است.
  بخش جراحی بیمارستان رازی با 22 تخت و با حضور 3 جراح عمومی از سال فعال می باشد.
  بیمارستان طالقانی شامل بخش سوختگی و جراحی پلاستیک از سال 1368با 1 فوق تخصص جراحی پلاستیک آغاز به کار نموده است، و در حال حاضر با 2 جراح فوق تخصص پلاستیک و 100 تخت فعال می باشد.

  در حال حاضر کادر علمی گروه جراحی شامل:
  5 فوق تخصص جراحی قلب
  3 فوق تخصص جراحی اطفال
  2 فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
  2 فوق تخصص جراحی توراکس
  2 فلوشیپ جراحی عروق
  11 جراح عمومی
  و 2 نفر در حال گذراندن دوره های تکمیلی عروق و پلاستیک می باشند.

  آموزش دستیاری
  از سال 1348 و با شروع به کار رسمی گروه جراحی، پذیرش دستیار جراحی در این دانشگاه با دونفر آغاز شد و تا کنون 124 جراح عمومی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

  هم اکنون نیز 32 دستیار در مقاطع مختلف مشغول کسب مهارت های علمی و عملی می باشند.
  اهداف آموزشی دستیاران در گروه جراحی :
  دوره دستياري بخش جراحي عمومي 4 سال بوده و دستيار جراحی اين مدت را در بيمارستانهاي گلستان،امام خميني ، رازي و طالقانی بهصورت چرخشي می گذراند و در آخر دوره بر اساس فعاليتهاي علمي و عملي از وی ارزيابي بعمل خواهد آمد.

  مقررات مربوط به دستياران دربخش جراحي عمومي : 
  1 - ساعت كار دستياران در بخش از ساعت 7/30 صبح لغايت 14 بعدازظهر ميباشد . 
  2- دستياران بايد درهنگام ورود و خروج ازبيمارستان كارت بزنند .
  3- ساعتشروع كشيك براي دستياران از14 لغايت 8 صبحروزبعدميباشد
  4- تعدادكشيك موظف دستياران حداقل براي سال اول 12 كشيك ،سال دوم 10 كشيك ، سال سوم 8 كشيك وسال چهارم 6 كشيك بوده كه با صلاحديد مديرگروه و بر اساس نياز بخش تغيير مييابد.
  5- شروع كـار درمـانگاه جراحي از 10 صبح تا 12 ظهر ميباشد و خـروج دستياران فقط با اجازه دستياران ارشد و يا اتند مربوطه ميباشد.
  6- ساعت حضور در اتاق عمل ساعت 8 صبح ميباشد .
  7- تنظيمكشيكهاي دستياري بهعهدهدستيار ارشد ونظارت مديرگروهاست. 
  8- خروج ازبيمارستان فقط بااجازه دستيار ارشد يااتند مربوطه است.
  9- استفاده ازمرخصي استحقاقي با هماهنگي قبلي با گروه آموزشي صورت ميگيرد وحداقل يك هفته قبل بايد درخواست مرخصي صورت گيرد.
  10- موارد تخلف دستياران از مقررات در شوراي آموزشي بخش مطرح و بررسي وتصميم لازمه گرفته مي شود .
  11- در پايان هر ماه ارزيابي آموزشي ورفتاري دستياران با نظر اتندينگ مربوطه انجام شده وبعداز تاييد شوراي آموزشي به دانشكده اعلامميشود.
  12- در پايان هر 2 ماه بررسي دستياران با امتحان تئوري از فصول مشخص شده صورت ميگيرد.
  13- درپايان هرسال دستياران با دادن امتحان جامع كتبي درون بخشي كه با نمرات عملي ايشان معدل گرفته ميشود جهت معرفي به امتحان ارتقاءوپربورد ارزیابی ميشوند.


  شرح وظايف آموزشي دستياران :
  1- حفظ و رعايت شئونات شرعي ،اخلاقي ،پزشكي دركليه ساعات حضور دربيمارستان ورعايت ضوابط وقوانين شغلي واداري  
  2- حضور دربخش وبيمارستان طبق ساعات تنظيمي ومقررات آموزشي
  3- شركت در working round تحت نظر دستيار ارشد از ساعت 7/30 لغايت 8 صبح
  4- شركت در راند آموزشي اتندينگ
  5- شركت درگزارش صبحگاهي از ساعت 8/30 لغايت 9/30 يك روزدرهفته


  آموزش دهندگان :
  اساتيد جراحي عمومي ، دستياران سالهاي بالاتر

  منابع :  
  شوارتز جراحي ، سابیستون ، مينگات

  روش آموزش :
  ارائه موضوعات آموزشي توسط اساتيد و دستياران بصورت سخنراني ، بحث گروهي ، معرفي بيمار ، كنفرانس ، گزارش صبحگاهي
  راند بخش ،بطور روزانه باساير دستياران واتندينگ
  گراند راند ، هفته اي يكبار با حضور اساتيد بخش
  آموزش در زمان معاينه بيماران در درمانگاه ،اورژانس وبيماران بستري
  آموزش عملي حين جراحي در اطاق عمل سرپايي وبزرگ بصورت همكاري با اتندینگ
  انجام فعاليتهاي پژوهشي تحت نظر اتند مربوطه و دستيار وسپس بصورت نظارت اتند بر عمل مستقل دستيار
  تثبيت آموزش دستياران با آموزش دادن دستياران سال پايين و كارآموزان وكارورزان

  روش ارزشیابی دستیاران : 
  در پایان هر ماه بر اساس مهارت های بالینی، قضاوت بالینی و خصوصیات فردی و حرفه ای و طبق فرم های مربوطه از دستیاران ارزیابی بعمل می آید و در نهایت صلاحیت بالینی فرد در طول سال معدل گیری می شود.

  معدل نمره ارزشیابی درون بخشی همراه با معدل سه امتحان کتبی که هر دو ماه برگزار می گردد، بعلاوه نتیجه امتحان آسکی که در اردیبهشت ماه بعمل می آید، مجموعا نمره درون دانشگاهی دستیار راجهت معرفی به امتحان ارتقا و پره بورد تشکیل می دهند.
  اهداف آموزشی کارآموزان در گروه جراحی :
  دوره كارآموزي بخش جراحي عمومي دوماه بودهوكارآموزاين مدت را در يكي از بيمارستانهاي گلستان،امام خميني و رازي گذرانده و در آخر دوره بر اساس فعاليتهاي علمي وعملي، شركت در راندهايآموزشي ، درمانگاهها ، اورژانس وگزارش صبحگاهي ارزيابي از آنها انجام ميشود.

  شرح وظايف آموزشي - درماني كارآموزان : 
  1- حفظ ورعايت اخلاق اسلامي ورعايت شئونات شرعي ورعايت ضوابط و قوانين شغلي واداري  
  2- حضور منظم طبق برنامه بخش
  3- داشتن لباس وظاهرمناسب وشرعي دربخش وبرتن داشتن روپوش سفيد در محوطه بيمارستان و بخش
  4- شركت منظمدركليه جلسات آموزشي شامل گزارش صبحگاهي ،ژورنالكلاب، كنفرانسهاي علمي وراندها
  5- شركت منظمدركلاسهاي درس (حداكثرغيبتمجاز دركلاسهاي درس 17 / 4 ساعات درس مربوطه مي باشد)
  6- ارائه كنفرانسهاي علمي طبق برنامه بخش
  7- شركت در اتاق عمل جهت ديدن اعمال جراحي الكتيويك بار درهفته
  8- گرفتن وثبت شرح حال بيماران بطور كلاسيك وطبق آموزش بخش

  روش آموزش :
  1- ارائه موضوعات آموزشي توسط اساتيد ودستياران به شكل سخنراني - بحث گروهي - CPC - سمعي وبصري - معرفي بيمار 
  2- راند بخش روزانه
  3- راند عمومي هفتگي
  4- درمانگاه : هفته اي دوبار جهت يادگيري نحوه برخورد بابيمار وپيگيري بيمار

  ارزشيابي كارآموزان دربخش جراحي عمومي :
  در ارزشيابي علاوه برامتحان كتبي ،حضور منظم وبه موقع درتمام جلسات ،طرز سلوك و احترام بهبيماران و همراهان آنها ، دستياران، اساتيد، برخورد فعال در جلسات درس ، معاينه دقيق بيماران ،ميزان علاقه مندي ومسئوليت پذيري ،ميزان دقت در انجام امورمحوله درنظر گرفته ميشود وبر اساس ضوابط تعيين شده از سوي اداره آموزش نمره ارزشيابي تعيين مي گردد. 
  بدين منظور فرمهايي تهيه وتدوين گرديده است . 

  اهداف آموزشی کارورزان در گروه جراحی : 
  دوره كارورزي بخش جراحي عمومي 2 ماه بوده و كارورز 2 ماه را در يكي از بيمارستانهاي گلستان ،امام خميني ویا رازي می گذراند.

  شرح وظايف كارورزان :
  1- حفظ و رعايت شئونات شرعـي ،اخـلاقي ،پـزشكي در ساعـت حضـور در بيمارستان و رعايت قوانين شغلي واداري 
  2- حضور به موقع درمحل كار
  3- گرفتن شرح حال ومعاينه فيزيكي بيماران تازه بستري شده ومعرفي آنها
  4- نوشتن on service note و Off service note در هنگامپذیرش بيمار جديد يا ترك بيمار
  5- نوشتن كامل سيربيماري براساس روش SOAP
  6- حضور فعال ومنظم درويزيت بيماران توسط دستياران واساتيد بخش و مكتوب نمودن دستورات پزشكي تحت نظر آنها
  7- معرفي بيماران بستري شده درگزارش صبحگاهي 
  8- پيگيري اقدامات تشخيصي ودرماني بيمار
  9- همراهي بابيماراني كه بدحال بوده ودرحال شوك -اختلالات هوشياري -اختلالات تنفسي - شكستگي هاوتروماي شديد - تروماي ستون فقرات -تروماي مغزي هستند
  10- شركت در درمانگاه طبق برنامه تعيين شده گرفتن شرح حال وانجام معاينه آنها و معرفيآنهابه دستياران ونوشتن دستوراتداروئي مناسب با نظرات آنان
  11- شركتدر راندتحويلي وسپردنبيماران مسئلهدار بههمكاران كارورز كشيك
  12- حضور دائم دربرنامه كشيك هاي تدوين شده وهماهنگي بادستياران ارشد در مورد جابجاي وهرگونه تغيير برنامه


  روش آموزش

  1-ارائهموضوعاتآموزشيتوسطاساتيدودستيارانبهصورتسخنراني-بحث گروهي -معرفي بيمار و...
  2- راند وبخش : همه روزه همراه بادستيار مربوطه
  3- راند جمعي : هفته اي يكبار
  4- گزارش صبحگاهي روزانه باحضور تمام كارورزان ويكي ازاساتيد
   5- اتاق عمل سرپائي بخش : جهت آموزش درمان زخمها- تعبيه لوله سينه لوله گذاري تراشه - لوله معده - فولي ادراري - تخليه آبسه هاي سطحي 
  6- اتاق عمل جنرال : براي ديدن اعمال جراحي شايع
  7- درمانگاه اورژانس : براي يادگيري نحوه برخورد بابيمـار اورژانس و غير اورژانس وآموزش ارائه روشهاي تشخيصي و درماني
  8- ارائه كنفرانس هاي موظف توسط كارورز

  ارزشيابي كارورزان دربخش جراحي عمومي :
  در ارزشيابي علاوهبرامتحان كتبي ، حضور منظم وبه موقع در تمام جلسات ، طرز سلوك واحترام به بيماران و همراهان آنها ، دستياران ،اساتيد، برخورد فعال در جلسات درس ، معاينه دقيق بيماران ، ميزان علاقهمندي و مسئوليت پذيري ، ميزان دقت در انجام امور محوله ودرمان بيماران در نظر گرفته ميشود و بر اساس ضوابط تعيين شده از سوي اداره آموزش نمره ارزشيابي تعيين مي گردد. 
  بدين منظور فرمهايي تهيه وتدوين گرديده است . 

  از نظر گروه آموزشي جراحي كارورزي موفق به گذراندن دوره بخش جراحي ميباشد كه حداقل 70% نمره ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي ونيز 60% نمره امتحان پايان بخش راكسب نموده باشد.

   تاريخ بروزرساني   91/05/04  اندازه پرونده: 133573 bytes
  تعداد دریافت : 329
   اندازه پرونده: 144332 bytes
   تعداد دریافت : 219
    اندازه پرونده: 149371 bytes
    تعداد دریافت : 303
     اندازه پرونده: 162501 bytes
     تعداد دریافت : 247
      اندازه پرونده: 683248 bytes
      تعداد دریافت : 45
       اندازه پرونده: 766666 bytes
       تعداد دریافت : 105

        6.0.3.0
        گروه دورانV6.0.3.0