معاون اجرایی دانشکده پزشکی

  دكتر امیر دانیایی
  رشته تخصص: فیزیک پزشکی

  استادیار و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

  پست الکترونیک : danyaei_a@ajums.ac.ir  بروزرسانی 1400/05/05  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0