سرپرست دانشکده پزشکی

دکتر مهدی ترابی زاده
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
  استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی

تاریخ انتصاب: دی ماه 1400

پست الکترونیک : mehditorabizadeh@gmail.com

شماره تماس داخلی: 5111

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0