معاون پژوهشي دانشکده پزشکي

     


    مهندس عبدالحسین شکورنیا
    عضو هیات علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی


    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0