معاونت تحصيلات تكميلي

  دانشكده پزشکی یکی از دانشكده هاي پيشتاز در تأسيس دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D ) دانشجو می پذیرد. معاونت تحصیلات تكمیلی دانشکده پزشکی با استفاده از نیروهای متخصص در گروههای مختلف آموزشی در‌صدد تدوین و توسعه برنامه‌هایی است كه نیازهای علمی کشور را برآورده ساخته و شاخص‌های كیفی مرتبط با آموزش و شاخص‌های كمی مورد نظر دانشگاه، اجرای كامل ضوابط آموزشی در كلیه گروه‌های آموزشی و توسعه مقاطع تحصیلات تكمیلی را جهت حفظ و ارتقای جایگاه دانشکده پزشکی و دانشگاه فراهم آورد. لذا معاونت تحصيلات تكميلي در راستاي توسعه رشته هاي تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي Ph.D ، افزايش توانمندي دانشجويان و نيز رشد توليدات علمي ايجاد شده است.

  این معاونت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را در راستاي برنامه هاي زير دنبال مي كند:

  الف - نظارت و ارزيابي به منظور ارتقاء سطح آموزشي در دوره هاي کارشناسی ارشد و دكتري تخصصی

  ب ـ استاندارد سازي تدوين و ارائه رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي

  ج - برنامه ريزي براي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده در قالب گرايش ها و رشته هاي بين رشته اي

  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0