پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
معرفی گروه
 گروه  آموزشی مسمومیت و پزشکی قانونی

   دکتر قربانی
متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها

طرح درس گروه

گروه دورانV5.5.2.0