پنج‌شنبه, 29 فروردين 1398
راههای ارتباط با دانشکده

دفتر ریاست دانشکده پزشکی

تلفن: 33330074-061

دورنگار : 33332036-061

روابط عمومی دانشکده پزشکی 

fmedicine@ajums.ac.ir

شماره تماس: 5146

33738571

اداره آموزش دانشکده پزشکی

مسئول دفتر آموزش: 33337370

دستیاری:              33334897

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی 

تلفن و دورنگار: 33337681

مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی

تلفن و دورنگار: 33361968

آدرس دانشکده پزشکی 

خوزستان-اهواز- بلوار گلستان - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده پزشکی

کد پستی دانشکده پزشکی

6135715794

صندوق پستی دانشکده پزشکی

189


V5.1.0.0