شنبه, 30 شهريور 1398


  پیوندهای مرتبط

  اخلاق در نشر

  برنامه های درسی

  اهداف و مدت دوره

  طول دوره:

  ارائه در مرحله کارآموزی بالینی

  مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره:

  2 واحد(34 ساعت)

  اهداف آموزشی

  هدف های دوره آموزش اخلاق پزشکی باید در جهت تقویت هدف اصلی آموزش پزشکی باشد که عبارت است از تربیت پزشکان شایسته که بتوانند ضمن رعایت عدالت شان و حقوق انسانی باعث ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه خود باشند .

  به این منظور دانشجویان باید بتوانند در نظام ارائه ی خدمات سلامت موضوعات اخلاقی رایج را شناسایی کرده و تحلیل کنند و بتوانند در این موارد به روش صحیح تصمیم گیری کنند.

  به این منظور دوره اخلاق پزشکی باید:

  1-دانشجویان را در زمینه شناخت و پذیرش تعهدات حرفه ایی خود توانمند کند

  2-دانشجویان در شناخت جنبه های انسانی و اخلاقی حرفه ی پزشکی توانمند سازد

  3-توجه دانشجویان به موضوعات اخلاق پزشکی پیرامون خود را افزایش دهد.

  4-زیربنای دانشی و مهارتی لازم برای تصمیم گیری اخلاقی به روش صحیح و با در نظر گرفتن موازین حقوقی را در دانشجویان ایجاد کند

  5-دانشجویان را در زمینه به کارگیری این دانش ها و مهارت ها در تصمیم گیری اخلاقی توانمند سازد.

  آموزش اخلاق پزشکی شامل هر سه بعد  دانشی,نگرشی؛مهارتی می باشد

  در بعد دانشی ,اهداف آموزش اخلاق پزشکی شامل:

  -مبانی اخلاق پزشکی : که شامل  :تئوری رفتارها و اصول چهارگانه و ابزار تحلیل اخلاقی

  -تعهدات و رفتار حرفه ایی

   

  -موضوعات اخلاق پزشکی که شامل:

  اتونومی و رضایت آگاهانه

  ارتباط پزشک و بیمار

  رازداری و حقیت گویی

  ملاحظات اخلاقی آغاز و پایان حیات

  خطاها ی پزشکی

  اخلاق در آموزش پزشکی

  تعارض منافع

  در بعد مهارتی هدف آموزش اخلاق پزشکی ایجاد توانمندی تصمیم گیری اخلاقی و طبابت اخلاقی است که شامل اجزای زیر است:

  -توانایی برقراری ارتباط با بیمار ,بستگانو سایر اعضای کادر درمان

  -جلب مشارکت بیماران و بستگان در تشخیص درمانی و تعامل موثر ایشان

  -توانایی ارزیابی و ارتقا عملکرد خود در مراعات تعهدات حرفه ایی

  -توانایی ارائه و پذیرش انتقادات مناسب

  -مهارت لازم برا ی پیاده سازی تعهدات حرفه ایی و تصمیمات اخلاقی اتخاذ شده در حضور محدودیت های موجود در محل فعالیت

  در بعد نگرشی اهداف آموزش اخلاق پزشکی شامل:

  -توجه داشتن به موضوعات اخلاق پزشکی در محیط کار خود

  -احترام,دلسوزی,قابل اعتماد بودن و پاسخ گویی به نیاز بیماران و جامعه به نحوی که منافع بیمار را برمنافع خود الویت قرار دهد.

  -وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در مقابل بیماران و جامعه و قانون

  -تعهد به عدالت و عدم تبعیض در ارئه خدمات

  -احترام به نقش سایر اعضای تیم درمان

  -احترام به بیمار به عنوان یک انسان و توجه نشان دادن به تفاوت های فرهنگی و مذهبی و سن و...

  -انتقاد پذیری و نگرش نقادانه نسبت به خود

  محتواهای مورد آموزش:

   

  عنوان محتوا

  مقدمه ,تاریخچه و بیان اهمیت اخلاق پزشکی

  اصول جهارگانه و بزار تحلیل اخلاقی

  ارتباط پزشک و ببیامر

  رازداری و حقیقت گویی

  اتونومی و رضایت آگاهانه

  حقوق بیمار

  اخلاق در آموزش

  اخلاق در پژوهش

  تعارض منافع

  خطاهای پزشکی و کسئولیت پزشکی

  ملاحظات اخلاقی در آغاز حیات

  ملاحظات اخلاقی در پایان حیات

  فن آوری های نوین و مسائل مستحدثه در پزشکی

  مهارت های ارتباطی

   

  روش آموزش:

   . موثرین ترین روش آموزش    Role modeling  است.


  V5.1.0.0