شنبه, 30 شهريور 1398
منو

  متن خط مشی

  عنوان: مرخصی نیمسال تحصیلی

  خط مشی:  نظر به ضرورت احتمالی اخذ مرخصی تحصیلی ، دانشکده پزشکی باهدف مساعدت به دانشجویانی که در شرایط قادر به تحصیل  در یک نیمسال نمی باشد؛ با سیاست افزایش علاقمندی به تحصیل ، یادگیری ،بدست آوردن آرامش فکری و روحی به دانشجو در هنگام تحصیل ، اقدام به اعطای مرخصی در موعد مقرر و با رعایت قوانین مربوطه به دانشجو می نماید .

  فرد پاسخگو اجرای خط مشی:

  معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

  روش نظارت بر اجرای خط مشی:

  بررسی مستندات و انطباق با قوانین و مقررات

  روش اجرا:

  1-       نمودار گردش کار این فرایند از طریق  سایت دانشکده به اطلاع دانشجویان رسیده است

  2-       دانشجویان متقاضی با مراجعه به آموزش علوم پایه پزشکی ، فرم درخواست مرخصی تحصیلی را  از کارشناس آموزش تحویل می گیرند

  3-       دانشجویان نسبت به تکمیل این فرم که در بر دارنده ی اطلاعات فردی ( شناسنامه ای و آموزشی ) است اقدام کرده و پس از درج امضاءو تاریخ ، آن را به کارشناس آموزش تحویل می دهند

  4-       کارشناس آموزش نسبت به کنترل صحت اطلاعات درج شده توسط دانشجو اقدام کرده و در صورتی که ارائه مرخصی تحصیلی  با مقررات آموزشی مغایرتی نداشته باشد، پیش نویس گواهی را درسامانه دیدگاه ، ماشین نویسی کرده و به کارتابل معاون آموزشی پزشکی عمومی ارجاع می دهد

  5-       معاون آموزشی پس از بررسی پیش نویس و انجام ویرایش ( در صورت نیاز ) نسبت به امضا ء و شماره گذاری الکترونیکی گواهی اقدام نموده و نامه به دبیرخانه معاونت آموزشی ارجاع می گردد

  6-       متصدی  دبیرخانه معاونت آموزشی ، پرینت گواهی صادر شده را گرفته و در دو نسخه ، پس از ممهور نمودن  یک نسخه ، آن را به دانشجوی متقاضی تحویل می دهد

  7-       متصدی دبیرخانه ، نسخه دوم پرینت گواهی را به کارشناس آموزش تحویل داده و ایشان نیز آن را به متصدی بایگانی جهت ضبط در پرونده آموزشی دانشجو تحویل می دهد

  8-       متصدی  بایگانی ، پس از ضبط برگه در پرونده ، پرونده را در محل قرار می دهند

  تاریخ بروز رسانی: 10/9/92


  V5.1.0.0