شنبه, 30 شهريور 1398
منو

  متن خط مشی

  عنوان : درخواست انتقال دائم   

  خط مشی :  نظر به اهمیت کاهش مشکلات رفاهی ، روحی و عاطفی دانشجویان با هدف افزایش تمرکز ذهنی دانشجو بر مسائل درسی، دانشجومی تواند به صورت دائم محل تحصیل خود را به نزدیک ترین دانشگاه  محل سکونت خانواده منتقل نماید ، هدف کاهش  مشکلات دانشجویان در نیمسال تحصیلی است و این فرایند با سیاست ارائه راه کارهایی جهت برطرف نمودن مشکلات دانشجو و ادامه تحصیل بهتر در نیمسالهای آتی صورت می گیرد .

  فرد پاسخگو اجرای خط مشی :

  معاون آموزشی پزشکی عمومی 

  روش نظارت براجرای خط مشی :

  بررسی مستندات و انطباق با قوانین و مقررات

  روش اجرا :

  1-       نمودار گردش کار این فرایند از طریق  سایت دانشکده به اطلاع دانشجویان رسیده است

  2-       دانشجویان متقاضی با مراجعه به آموزش علوم پایه پزشکی ، در زمان مقرر ( طبق تقویم دانشگاهی ) فرم درخواست انتقال دائم را از کارشناس آموزش تحویل می گیرند

  3-       دانشجویان نسبت به تکمیل این فرم که در بر دارنده ی اطلاعات فردی ( شناسنامه ای و آموزشی ) است اقدام کرده ، امضائ و تاریخ ، آن را به کارشناس آموزش تحویل می دهد

  4-       کارشناس آموزش نسبتبه کنترل صحت اطلاعات درج شده توسط دانشجو اقدام کرده و . پس از تایید استاد مشاور پیش نویس را درسامانه دیدگاه ، ماشین نویسی کرده و به کارتابل معاون آموزشی پزشکی عمومی ارجاع می دهد

  5-       معاون آموزشی پس از روئیت پیش نویس و انجام ویرایش ( در صورت نیاز ) نسبت به امضا ء و شماره گذاری الکترونیکی گواهی اقدام نموده و نامه به دبیرخانه معاونت آموزشی ارجاع می گردد

  6-       متصدی  دبیرخانه معاونت آموزشی ، پرینت صادر شده را گرفته و در دو نسخه پس از ممهور نمودن  یک نسخه از آن به معاونت آموزشی دانشکده پزشکی آن را به دانشجو متقاضی تحویل می دهد

  7-       متصدی دبیرخانه ، نسخه دوم پرینت گواهی را به کارشناس آموزش تحویل داده و ایشان نیز آن را به متصدی بایگانی جهت ضبط در پرونده آموزشی دانشجو تحویل می دهد

  8-       متصدی  بایگانی ، پس از ضبط برگه در پرونده ، پرونده را در محل قرار می دهند

  9-       دانشجو نسبت به ارسال موافقت دانشگاه مقصد با درخواست انتقال دائم به دانشگاه علوم پزشکی اهواز می بایست اقدامات لازم را انجام دهد و از وصول نامه موافقت با درخواست میهمانی به این دانشگاه اطمینان حاصل نماید

  10-     مراجعه دانشجو به کارشناس علوم پایه جهت  جهت انجام تسویه حساب

  11-     کارشناس آموزش پس از تسویه حساب دانشجو لیست نمرات گذرانده شده را به مدیریت امور آموزشی جهت ارسال به دانشگاه مقصد ارسال نماید

  تاریخ بروز رسانی: 10/9/92


  V5.1.0.0