شنبه, 30 شهريور 1398
منو

  متن خط مشی

  عنوان : درخواست انتقال موقت    

  خط مشی : نظر به اهمیت کاهش مشکلات رفاهی ، روحی و عاطفی دانشجویان با هدف افزایش تمرکز ذهنی دانشجو بر مسائل درسی، دانشجو می تواند با موافقت دانشگاه مقصد به صورت موقت محل تحصیل خود را به نزدیک ترین دانشگاه به محل سکونت خانواده منتقل نماید ، با هدف کاهش  مشکلات دانشجویان در نیمسال تحصیلی و با رعایت قوانین آموزشی و با سیاست ارائه راه کارهایی جهت برطرف نمودن مشکلات موقتی دانشجو و ادامه تحصیل بهتر در نیمسالهای آتی این فرایند  صورت می گیرد .

  فرد پاسخگو اجرای خط مشی :

  معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

  روش نظارت براجرای خط مشی :

  بررسی و مستندات انطباق با قوانین و مقررات

  روش اجرا :

  1-       نمودار گردش کار این فرایند از طریق  سایت دانشکده به اطلاع دانشجویان رسیده است

  2-       دانشجویان متقاضی با مراجعه به آموزش علوم پایه پزشکی ، در زمان مقرر ( طبق تقویم دانشگاهی ) فرم درخواست اخذ میهمانی  را از کارشناس آموزش تحویل می گیرند

  3-       دانشجویان نسبت به تکمیل این فرم که در بر دارنده ی اطلاعات فردی ( شناسنامه ای و آموزشی ) است اقدام کرده و پس از درج واحدهای مورد نظر با رعایت قوانین آموزشی ، امضاء و تاریخ ، آن را به کارشناس آموزش تحویل می دهند

  4-       کارشناس آموزش نسبت به کنترل صحت اطلاعات درج شده توسط دانشجو اقدام نموده و در صورتی که واحدهای اخذ شده با مقررات آموزشی مغا یرتی نداشته باشد ، پس از تایید استاد مشاور پیش نویس را درسامانه دیدگاه ، ماشین نویسی کرده و به کارتابل معاون آموزشی پزشکی عمومی ارجاع می دهد

  5-       معاون آموزشی پس از بررسیپیش نویس و انجام ویرایش ( در صورت نیاز ) نسبت به امضا ء و شماره گذاری الکترونیکی گواهی اقدام نموده و نامه به دبیرخانه معاونت آموزشی ارجاع می گردد

  6-       متصدی  دبیرخانه معاونت آموزشی ، پرینت صادر شده را گرفته و در دو نسخه پس از ممهور نمودن  یک نسخه، آن را به دانشجو متقاضی تحویل می دهد

  7-       متصدی دبیرخانه ، نسخه دوم پرینت گواهی را به کارشناس آموزش تحویل داده و ایشان نیز آن را به متصدی بایگانی جهت ضبط در پرونده آموزشی دانشجو تحویل می دهد

  8-       متصدی  بایگانی ، پس از ضبط برگه در پرونده ، پرونده را در محل قرار می دهد

  9-       دانشجوپس از تحویل نسخه مهر خورده به دانشگاه مقصد ، نسبت به ارسال موافقت دانشگاه مقصد با درخواست میهمانی به دانشگاه علوم پزشکی اهوازاقدام و از وصول نامه موافقت با درخواست میهمانی به این دانشگاه اطمینان حاصل  می نماید

  10-     مراجعه دانشجو به دانشکده و یا دانشگاه مقصد جهت گذراندن واحدهای تابستانه و پیگیری جهت ارسال نمرات ارزشیابی به دانشگاه علوم پزشکی اهواز

  11-     بررسی نمرات دریافتی توسط کارشناس آموزش منطبق با آیین نامه پزشکی عمومی و ثبت نمرات در سیستم نرم افزاری سما

  تاریخ بروز رسانی : 10/9/92


  V5.1.0.0