شنبه, 30 شهريور 1398
منو

  اخذ واحدهای درسی در ترم تابستانه

  عنوان : اخذ واحدهای درسی در ترم تابستانه   

  خط مشی: اخذ واحد در تابستان توسط دانشجویان با اهدافی منطبق با شرایط آموزشی هر دانشجو  صورت می پذیرد این اهداف شامل 1- کمک به مشکلات درسی دانشجو 2- سبک نمودن حجم واحدهای درسی دانشجویان در نیمسال های آتی و با سیاست ارائه راه کارهایی جهت ممانعت از افزایش طول زمان تحصیل دانشجویان و یا کوتاه نمودن دوره تحصیلی جهت دانشجویان ممتاز ، صورت می گیرد

  فرد پاسخگو اجرای خط مشی :

  معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

  روش نظارت بر اجرای خط مشی :

  بررسی و مشاهدات ( تهیه گزارش ) و انطباق با قوانین و مقررات

  روش اجرا :

  1- نمودار گردش کار این فرایند از طریق  سایت دانشکده به اطلاع دانشجویان رسیده است

  2- دانشجویان متقاضی با مراجعه به آموزش علوم پایه پزشکی ، در زمان مقرر ( طبق تقویم دانشگاهی ) فرم درخواست اخذ ترم تابستانه را از کارشناس آموزش تحویل می گیرند

  3- دانشجویان نسبت به تکمیل این فرم که در بر دارنده ی اطلاعات فردی ( شناسنامه ای و آموزشی ) است اقدام کرده و پس از درج واحدهای مورد نظر با رعایت قوانین آموزشی ، امضاء و تاریخ ، آن را به کارشناس آموزش تحویل می دهد

  4- کارشناس آموزش نسبت به کنترل صحت اطلاعات درج شده توسط دانشجو اقدام نموده و در صورتی که واحدهای اخذ شده با مقررات آموزشی مغایرتی نداشته باشد، پس از تایید استاد مشاور پیش نویس را درسامانه دیدگاه ، ماشین نویسی کرده و به کارتابل معاون آموزشی پزشکی عمومی ارجاع می دهد

  5- معاون آموزشی پس از  بررسی پیش نویس و انجام ویرایش ( در صورت نیاز ) نسبت به امضا ء و شماره گذاری الکترونیکی گواهی اقدام نموده و نامه به دبیرخانه معاونت آموزشی ارجاع می گردد

  6- متصدی  دبیرخانه معاونت آموزشی ، پرینت صادر شده در دو نسخه گرفته وس از ممهور نمودن  یک نسخه آن را به دانشجو متقاضی تحویل می دهد

  7- متصدی دبیرخانه ، نسخه دوم پرینت گواهی را به کارشناس آموزش تحویل داده ایشان نیز آن را به متصدی بایگانی جهت ضبط در پرونده آموزشی دانشجو تحویل می دهد

  8- متصدی  بایگانی ، پس از ضبط برگه در پرونده ، پرونده را در محل قرار می دهند

  9- دانشجو پس از تحویل نسخه ممهور به دانشگاه مقصد ، نسبت به ارسال موافقت دانشگاه مقصد با درخواست میهمانی تابستانه به دانشگاه علوم پزشکی اهواز اقدام و از وصول نامه موافقت با درخواست میهمانی به این دانشگاه اطمینان حاصل می نماید

  10-     مراجعه دانشجو به دانشکده و یا دانشگاه مقصد جهت گذراندن واحدهای تابستانه و پیگیری جهت ارسال نمره ارزشیابی به دانشگاه علوم پزشکی اهواز

  11-     بررسی نمرات دریافتی توسط کارشناس آموزش منطبق با آیین نامه پزشکی عمومی و ثبت نمرات در سیستم نرم افزاری سما

  تاریخ بروز رسانی 6/9/92


  V5.1.0.0