شنبه, 30 شهريور 1398
    /  2
عنوان : جلسه شورای آموزشی پزشكی عمومی و تخصصی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
ساعت : ۸:۲۵:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه شورای آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی دانشکده با حضور مدیران گروه های آموزشی با ریاست دانشکده پزشکی دکتر سیدیان هم اکنون مورخ 1398/4/2 در سالن جلسات دانشکده پزشکی.

تعداد بازدید : 252

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0