شنبه, 30 شهريور 1398
عنوان : بازدید از گروه مسمومیتها از سری بازدیدهای هفتگی مسئولین دانشكده پزشكی از گروههای آموزشی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۴۲:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در  تاریخ 98/1/24 از سری بازدیدهای دوره ای رئیس دانشکده پزشکی و معاونین از گروههای آموزشی بالینی از گروه مسمومیت ها دیدن به عمل آمد همچنین در این دیدار اعضای هیات علمی گروه ، معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی و ریاست بیمارستان رازی در محل دفتر رئیس بیمارستان رازی حضور داشتند.
  شایان ذکر است با این بازدید پرونده بازدیدهای دوره ای سال ۹۷ مسئولین دانشگاه از گروههای آموزشی که جمعا۳۴بازدید بود به پایان رسید.

تعداد بازدید : 175

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0