Sunday, July 21, 2019
    /  4
Title : بازدید رئیس دانشكده پزشكی و معاونین از گروه پوست
Date : 1/16/2019
time : 10:21:45

Average :  0 |  Submitted :  0

در این بازدید که جمعی از معاونین دانشکده و اعضای گروه حضور داشتند آقای دکتر سیدیان اشاره کردند: روتیشن های اصلی گروه پوست پاتولوژی ،انگل شناسی و قارچ شناسی هستند که خوشبختانه گروه انگل شناسی و قارچ شناسی از نظر حضور اعضاء هیات علمی و سطح آموزشی دومین گروه از دانشگاههای علوم پزشکی کشورمان است و باید از حضور اساتید گروه استفاده شود و ضمن اینکه گروه پاتولوژی جهت همکاری و برآورده کردن انتظارات آموزشی دانشکده باید حتما تغییراتی در آن بوجود آید ایشان در پایان به جذب اعضاء هیات علمی جدید ،جراحی پلاستیک گروه که از نقاط قوت دانشگاه به شمار می آید اشاره نمود. 
در پایان از درمانگاه پوست بازدید به عمل آمد.

item visited : 174

Back           print print         
V5.1.0.0