Sunday, July 21, 2019
    /  4
Title : حضور ریاست دانشكده پزشكی دكتر سیدیان در ساعت 8 صبح در دفتر آقای دكتر حكیم زاده ریاست بیمارستان ابوذر
Date : 11/17/2018
time : 14:47:17

Average :  0 |  Submitted :  0

ایشان به اتفاق ریاست بیمارستان  در کلاس درس مورنینگ ریپورت گروه اطفال در جمع اساتید و دستیاران تخصصی حضور یافت، شایان ذکر است اقایان دکتر رستمی معاون اموزشی بیمارستان گلستان دکتر القاسی معاون اموزشی بیمارستان ابوذر خانم دکتر وزیری معاون اموزش پزشکی عمومی و خانم دکتر رجایی مسول EDO دانشکده ایشان را همراهی میکردند، در طول بازدید از مرکز آموزشی درمانی ابوذر مسئولین بیمارستان به اتفاق دستیار ارشد گروه کودکان موارد و مشکلات اموزشی بیمارستان را در حضور ریاست دانشکده جهت حل مسائل مطرح و به بحث گذاشتند، دکتر سیدیان اضافه کرد یکی از گروههایی که به طور سنتی در میان دانشگاه جندی شاپور خوشنام و محبوب بوده و است گروه کودکان دانشکده پزشکی است و این گروه پیشرو و قدرتمند برای پیشبرد اهداف دانشکده پزشکی لازم است و دانشگاه جندی شاپور همیشه به این شناخته شده که گروه کودکان قدرتمندی دارد
 رییس دانشکده پزشکی در ادامه بیان نمود:این که گروه کودکان ماهیت قدرتمند خود را حفظ کند یک اولویت اساسی دانشکده  است و به گفته نلسون در کتابش  اولویت علم پزشکی در پایه و اساس است و در مرحله بعد باید به حفظ بقا رسید استاد گروه داخلی دانشکده پزشکی افزود: بهترین جلسه آموزشی مورنینگ ریپورت است و به همین دلیل باید بهترین اتندها توسط گروه جذب شوند. سیدیان در پایان اظهار داشت انتظار داریم در آینده نزدیک مدیر محترم گروه به نحوی برنامه ریزی نماید که تمامی گرایشهای تخصصی رشته کودکان در گروه جذب شوند لازم به ذکر است این بازدید اولین بازدید ریاست دانشکده از گروههای بالینی دانشکده پزشکی  است که قرار است به صورت مدون و هفتگی جهت بررسی مسائل و مشکلات مراکز اموزشی برگزار گردد.

item visited : 301

Back      attachment      print print         
V5.1.0.0