Sunday, July 21, 2019
    /  2
Title : بازدید رییس دانشكده پزشكی از بوفه دانشكده
Date : 10/27/2018
time : 10:49:54

Average :  0 |  Submitted :  0

بازدید رییس دانشکده پزشکی از بوفه دانشکده ، شایان ذکر است بوفه دانشکده حدود یکسال قادر به سرویس دهی به دانشجویان نبوده و به همت ایشان در اواسط مهرماه مجددا راه اندازی شد. دکتر سیدیان در بازدید از بوفه دستورات لازم به واحد مالی و خدمات دانشکده جهت حل مشکلات باقی مانده بوفه به آنها ابلاغ نمودند.


item visited : 397

Back           print print         
V5.1.0.0